Ξεκινά η δημοπρασία για την εκμίσθωση ποδοσφαιρικών γηπέδων στο Δήμο Καρπενησίου

3138
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Σε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση των ποδοσφαιρικών γηπέδων προχωρά ο Δήμος Καρπενησίου και θα διεξαχθεί στις 9/5/2019, ώρα 12:00 στο δημοτικό κατάστημα Καρπενησίου (Ύδρας 6)ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει ορισθεί με απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Η δημοπρασία αναφέρεται στα εξής γήπεδα:

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΓΗΠΕ∆Ο Νο 1

Αθλητικό Προπονητικό Κέντρο Καρπενησίου με έκταση: 103,00μ. Χ  68,00μ. 

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΓΗΠΕ∆Ο Νο 2

Αθλητικό Προπονητικό Κέντρο Καρπενησίου με έκταση με έκταση: 96,50μ. Χ  63,50μ.

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΓΗΠΕ∆Ο Νο 3

Αθλητικό Προπονητικό Κέντρο Καρπενησίου με έκταση: 96,50μ. Χ  63,50μ. 

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟ  ΓΗΠΕ∆Ο  ∆.Α.Κ.Κ.  (∆ημοτικό  Αθλητικό  Κέντρο Καρπενησίου)   Αγίου ∆ημητρίου Καρπενήσι με έκταση: 102,00μ. Χ  90,00μ.

Τα γήπεδα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την διεξαγωγή ποδοσφαιρικών τουρνουά. Κατώτατο όριο της οικονομικής προσφοράς για την περίοδο από 14/06/2019 έως 17/06/2019 ορίζεται το ποσό των χιλίων διακοσίων   ευρώ (1.200,00€). Κατώτατο όριο της οικονομικής προσφοράς για την περίοδο από 20/06/2019 έως 23/06/2019 ορίζεται το ποσό των χιλίων οκτακοσίων  ευρώ (1.800,00€). Κατώτατο όριο της οικονομικής προσφοράς για την περίοδο από 27/06/2019 έως 30/06/2019 ορίζεται το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00€).∆εκτοί στη δημοπρασία γίνονται φυσικά πρόσωπα και εταιρείες.

Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ηλεκτρονική σελίδα του ∆ήμου http://karpenissi.gr. Ένσταση κατά των όρων της δημοπρασίας μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την Παρασκευή 03/05/2019 στην οικονομική επιτροπή του δήμου.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρέχονται τις ημέρες ∆ευτέρα με Παρασκευή και ώρες 8.00 – 14.00 ∆ιεύθυνση Ύδρας 6 – Καρπενήσι  Τηλέφωνο 22373 50039 FAX 22370 89073. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επισκέπτονται τους χώρους κατόπιν συνεννοήσεως με τον Αντιδήμαρχο Καρπενησίου κ. Κουτρομάνο Ταξιάρχη (τηλ. 22373 50054)