Συνολικός προϋπολογισμός 300.000 ευρώ

Έγκριση έλαβε από την Οικονομική Επιτροπή το σχέδιο της Προγραμματικής σύμβασης  μεταξύ του Δήμου Καρπενησίου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση οδικού δικτύου Διάσελα – Ζυγός – Ασπρόπυργος και Ζυγός – Άνω Εσωχώρια» προϋπολογισμού 300.000,00€ με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Το έργο κρίνεται αναγκαίο, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και είναι προς όφελος τόσο της τοπικής κοινωνίας, όσο και των λοιπών χρηστών του. Είναι σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αναβάθμιση της ζωής των πολιτών. Για την βελτίωση της οδού θα γίνουν κατά τόπους διαπλατύνσεις με την σύγχρονη κατασκευή μικρών τοιχίων για την αντιστήριξη των πρανών όπου απαιτείται. Για την αποχέτευση των ανάντη λεκανών και των υδάτων που συλλέγονται από τις τάφρους αποχέτευσης προβλέπεται η κατασκευή τριγωνικής τάφρου ή τσιμεντένιων ρείθρων και σωληνωτών οχετών, ενώ λήφθηκε η μέριμνα ώστε να διατηρηθούν τα υφιστάμενα τεχνικά έργα στο τμήμα που δεν θα γίνουν επεμβάσεις. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η Οικονομική Επιτροπή όρισε, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.) της Προγραμματικής Σύμβασης, τον υπάλληλο του Δήμου κ. Μαντέκα Βασίλειο πολιτικό μηχανικό ΠΕ και αναπληρωτή τον υπάλληλο του Δήμου κ.Λάππα Αντώνιο πολιτικό μηχανικό ΠΕ.