Η 38ητακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020, με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”, με τέσσερα θέματα για την ΠΕ Ευρυτανίας.

Ως πρώτο θέμα συζητήθηκε η έγκριση του αριθμ. 37/13-10-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενώ ως 29ο και τελευταίο, η έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του «Ινστιτούτου Prolepsis», για το έργο: «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης  και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής – “ΔΙΑΤΡΟΦΗ” σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το σχολικό έτος 2020 – 2021» και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν για την Ευρυτανία αφορούσαν σε προμήθειες, δαπάνες και σχολικά δρομολόγια. Συγκεκριμένα συζητήθηκαν τα εξής:

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, χωρικής αρμοδιότητάς της, για ένα έτος», προϋπολογισμού 345.324,21 € με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια άλατος 2020” της Π.Ε. Ευρυτανίας,

προϋπολογισμού 67.709,60 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 15ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 073 & 071), Οικονομικού Έτους 2020, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 209846/3482/9-10-2020 (ΑΔΑ: 670Σ7ΛΗ-4Δ8) απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί τροποποίησης συμβάσεων για το έργο:

«Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών 2020-2021 & 2021-2022».