Πολλοί ήταν όσοι έκαναν δηλώσεις για τον Αρχιμ. Δοσίθεο και το έργο του, μετά την εκδημία του στις 4 Ιανουαρίου 2022. Συγκινητικός ήταν ο αποχαιρετισμός του Αρχιμ. Γρηγορίου Φραγκάκη, Αρχιγραμματέως Πατριαρχείου.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως:

«Δὲν ξεύρω τὸ «γιατί» ἀλλὰ ὅταν, ὄρθρου βαθέος τῆς παραμονῆς τῶν Θεοφανείων, πρὶν πάγω στὸν Ναὸ γιὰ τὴν Ἀκολουθία, εἶδα στὴν ὀθόνη μου τὸ μήνυμα τοῦ μοναχοῦ Γερμανοῦ, κατάλαβα, πρὶν τὸ διαβάσω, ὅτι ὁ Γέροντας Δοσίθεος εἶχεν ἀναχωρήσει καὶ ἀμέσως μοῦ ἦρθε στὸν νοῦ ἡ εἰκόνα τῶν ἀποδημητικῶν ποὺ ἀναχωροῦν ὅταν ψυχράνῃ, ὅταν ψυγῇ, τὸ κλίμα, πρὸς θερμὰ μέρη, πρὸς θαλπωρή.

Αὐτὴ τὴν εἰκόνα αἰσθάνθηκα γιὰ τὸν ἠγαπημένο τῆς Πόλεως, τὸν π. Δοσίθεο, τὸν π. Δοσίθεο ὅλων μας.

Δὲν θέλησα νὰ γράψω τὸν βίο του, μόνο νὰ καταθέσω σὰν κερὶ δυὸ λόγια ἀπὸ τὴν πολιτεία του, ὅπως τὴν ἔζησα αὐτὰ τὰ χρόνια. Ἡ ἀγάπη τοῦ Γ. Δοσιθέου γιὰ τὴν Πόλι ἦταν πηγαία. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ξεδιψοῦσε κάθε ψυχὴ ποὺ θὰ ἐπιχειροῦσε νὰ ἀντλήσῃ ὕδωρ εὐφροσύνης ἀπὸ τὰ συγγράματά του, πρὶν κἄν νὰ τὸν γνωρίσῃ. Οἱ σελίδες τῶν ἔργων του ἦταν «μούσκεμα» ἀπὸ Βόσπορο καὶ Κεράτιο. Καὶ ὄχι ἄδικα! 

Τί ἀγάπησε ἀπὸ τὴν Πόλι ὁ π. Δοσίθεος ἄραγε; Ἀπὸ τὴν Πόλι ἀγάπησε, θαρρῶ, τὴν μήτρα τῆς Ὀρθοδοξίας, τὴ γεννήτρια τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἶχε βαθειὰ πεποίθηση, ἀκράδαντη, ὅτι ἐδῶ, στὴν ΚΠολι, γεννήθηκε καὶ ἀνδρώνεται διαρκῶς ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, καὶ μαζύ της, ἕνα πιὰ μαζύ της, καὶ ἡ πανίερη Ρωμηοσύνη μας, ὅ,τι τιμαλφέστερο ἀπέδωσεν ὁ ἐν εἰκόναις ἀσπασμὸς Πέτρου καὶ Παύλου.

Ἀπὸ τὴν Πόλι ἠγάπησε τὴν Πόλι! Τοὺς κατοίκους της, χωρὶς καταγωγή, μόνον καὶ μόνον ἐπειδὴ πατοῦν στὰ χώματα Συνόδων καὶ Ἁγίων, ξημεροβραδιάζονται, γεννιοῦνται καὶ πεθαίνουν ἐδῶ, ὅπου ἡ Ἐκκλησία ἔλαβε μορφὴ ὥστε Θεανθρώπινα νὰ οἰκονομῇ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου. 

Ἠγάπησε τὸ Φανάρι μας, τὴν προτύπωσι, τὴν ἐνσάρκωσι, τὴν ὑποτύπωσι τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας. Ἠγάπησε ἢ μᾶλλον ἐλάτρευσε τὸν Κηρυναῖο τοῦ Κυριακοῦ Θελήματος, τὴν Εἰκόνα Χριστοῦ τὴν ζῶσα καὶ ἔμψυχο, τὸν ΚΠολεως Βαρθολομαῖο, τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη. Ἠγάπησε τῆς Ἐπταλόφου τοὺς κληρικούς, τὸ ποίμνιο. Ὅλα ἐδῶ τὰ ἔβλεπε ὄμορφα ὁ π. Δοσίθεος, ὡς ὁ ἀγαπῶν τὰ τῆς ἠγαπημένης! Καὶ αὐτὸ ἐκήρυττε! Αὐτὸ μετέδιδε! Μὲ αὐτὸ προσκαλοῦσε ὅλους νὰ ἔλθουν καὶ νὰ ἰδοῦν! 

Ὁ π. Δοσίθεος ἦταν Ρωμηός καλογερόπαπας! Ὁποῖο μεγαλεῖο ἔχει αὐτὴ ἡ φράσι τὸ ζοῦσε κανεὶς στὴ συναναστροφὴ μαζύ του. Δὲν ἐξηγεῖται αὐτό. Δὲν ἑρμηνεύεται. Δὲν διδάσκεται. Μόνο βιώνεται ὡς δῶρο Θεοῦ. 

Μὲ τὰ βιβλία τοῦ π. Δοσιθέου γιὰ τὴν Πόλι ξεκίνησε καὶ ὁ γράφων νὰ καλλιεργῇ ἐκτυπώτερον αὐτὸ τὸ ὁποῖο ἠσθάνετο γιὰ τὴν Βασιλίδα. Διεπίστωσε τελικῶς ὅτι αὐτὴ ἡ «τρέλα» πηγαίνει καὶ σὲ ἄλλους ἀνθρώπους! 

Τὰ πρῶτα βιβλία τῶν ἔργων του, τὰ κρατῶ ὅπως τὰ ἀγόρασα ἀπὸ παιδί, ὡς κειμήλιο αὐτοῦ τοῦ πόθου ποὺ «κόρωνε» γιὰ τὴν τρισμακαρία ΚΠολι. Ἦταν ἀπὸ τὰ πρῶτα στὶς βαλίτζες τῆς ἀποδημίας στὴ γῆ τῆς πνευματικῆς Ἐπαγγελίας μου.

Οἱ συζητήσεις μὲ τὸν Γέροντα ἦσαν πάντοτε μὲ περιεχόμενο. Ἔριχνε κανεὶς τὴν κοτύλη στὸν ὠκεανὸ τῆς καρδίας του καὶ ἀντλοῦσε. Παράδοσι καὶ Τυπικό. Ὀρθόδοξο φρόνημα. Ἦθος. Χριστὸ καὶ Ρωμηοσύνη. Ἐκκλησία ἐν ἑνί λόγῳ ἀντλοῦσεν ὅποιος τὸν συναναστρεφόταν, διότι ἦτο πλήρης ἐκκλησιαστικοῦ γνησίου φρονήματος ὁ ἀείμνηστος. 

Ἡ τελευταία μας συνάντησι στὸ νοσοκομεῖο, στὴν Ἀθήνα, τὸν Νοέμβριο, ὅταν εὑρισκόμενος ἐκεῖ πῆγα νὰ τοῦ μεταφέρω τὶς εὐχὲς καὶ τὴ στοργὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς Ἠγαπημένης του καὶ Ἀρχηγοῦ τῆς Ρωμηοσύνης. Τὰ δάκρυά του θὰ μείνουν μέσα μου ὡς παρακαταθήκη: «τὸ ἐπ᾿ ἐμοί, π. Γρηγόριε, νὰ γνωρίζῃς ὅτι ὥσπου νὰ κλείσω τὰ μάτια μου, ἡ καρδιά μου στὰ σοκάκια τῆς Πόλεως θὰ γυρνᾷ πάντοτε!»

«Ἔ, Γέροντα, ἴσα ἴσα, ἅμα τὰ κλείσετε τότε εἶναι ποὺ δὲν θὰ «ξεκολλᾶτε» ἀπὸ ἐκεῖ!». Καὶ χαμογέλασεν ὁ τίμιος λευΐτης. 

Σεβαστέ μου π. Δοσίθεε, 

Ἄς ἔχῃ δόξα τὸ Ὄνομα τοῦ Ἐπιφανέντος Χριστοῦ ποὺ σὲ χάρισε στὸ Γένος μας ὡς «προφητικὴ» φυσιογνωμία μιᾶς ἐπιστροφῆς στὸ αὐθεντικὸ τῶν Πατέρων ἀπὸ τὸ ἠλλοιωμένο τῶν καιρικῶν περιστάσεων. Ἄς ἔχῃ δόξα τὸ Ὄνομά Του, ὅτι σοῦ ἐνέπνευσε τὸν μανικὸ ἔρωτα γιὰ τὴ γῆ τῶν Συνόδων Του. Ἄς ἔχῃ δόξα, ὅτι μᾶς ἀξίωσε νὰ φιλήσουμε τὸ χέρι σου, νὰ σὲ γνωρίσουμε, νὰ ἐνισχυθοῦμε στὸν ἀγώνα ὅταν πέφταμε, νὰ συμμετάσχουμε στὴν «τρέλα» τῆς Βασιλευούσης, νὰ συνεχίζουμε ἐμπρὸς τὴ μαρτυρία τῆς ἀγάπης τοῦ Γένους καὶ τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας. 

Ἀγαπημένε μου π. Δοσίθεε, 

«Τ πνεμα σου πιστρέφει τς νύχτες,

φωτάκι π λύτρωτη (ἀπὸ τὴν ἀγάπησι τῆς Πόλεως) ψυχή,

Κι σο βλέπουμε ψηλ στς πολεμίστρες κα στ τείχη, θ συναντμε ν μς κοιτάζ κι δική σου μορφή»,

γιὰ νὰ παραφράσω τοὺς στίχους τοῦ ἀγαπημένου σου ἄσματος. 

Πιὲς ὅλο τὸν Βόσπορο τοῦ ἐλέους τοῦ Κυρίου, Γ. Δοσίθεε! Κολύμπα ἐλεύθερα στὸν Κεράτιο τῆς Φιλανθρωπίας του. Κι ὅταν ὁ Νίκος μας ὁ Μαγγίνας, ὁ συναγωνιστής σου στὸν ἔρωτα τῆς Πόλεως καὶ τῆς Ρωμηοσύνης μας, σὲ ρωτήσῃ: «Ζ, Γέροντα, Μεγάλη κκλησία μας;» ἀπάντησέ του: «κα ες τος αώνας τν αώνων. μήν!». 

Αἰωνία σου ἡ μνήμη, ἀποδημητικὸ πτηνὸ τῆς τοῦ Κωνσταντίνου!»

Κωστας Μπακογιάννης, Δήμαρχος Αθηναίων:

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του πολυσέβαστου και αγαπητού Καθηγούμενου της Ιεράς Μονής Τατάρνης Γέροντος Δοσίθεου.

Ο μακαριστός υπήρξε ένας σπουδαίος κληρικός, ένας φωτισμένος Ηγούμενος, ένας άοκνος εργάτης της Ορθοδοξίας και της τοπικής μας Εκκλησίας. Ήταν άριστος γνώστης της ελληνικής γλώσσας, δεινός ρήτορας και ένας εκ των πολυγραφότατων κληρικών της πατρίδας μας. 

Είχα τη μεγάλη ευλογία να τον γνωρίζω προσωπικά και δεν θα ξεχάσω ποτέ τις πατρικές του συμβουλές και τα γεμάτα σοφία λόγια του. Τίμησε την οικογένεια μου κι εμένα με τη φιλία του και θα τον θυμόμαστε πάντοτε με συγκίνηση και αγάπη. 

Θερμά συλλυπητήρια στους περιλυπόμενους πατέρες της Ι. Μ. Τατάρνης, στα πνευματικά του τέκνα και στους οικείους του. Η απουσία του θα είναι αισθητή και το κενό που αφήνει δυσαναπλήρωτο. 

Αιωνία του η μνήμη».

Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας:

«Μια από τις πιο λαμπρές προσωπικότητες, τόσο της τοπικής μας Εκκλησίας αλλά και γενικότερα της Ορθοδοξίας, πλέον θα μας νουθετεί από ψηλά. “Να δώσει νόημα, στα όνειρα πολλών, ένας φτάνει”, και αυτός για εμάς και για την ΙΜ Τατάρνας, ήταν, είναι και θα είναι ο Πάτερ Δοσίθεος. Αιωνία του η Μνήμη!!!»

Αλέξης Καρδαμπίκης, Δήμαρχος Αγράφων:

«Συγκίνηση κ μεγάλη θλίψη προκαλεί η εκδημία του Γέροντα Δοσίθεου , Ηγούμενου της Ιεράς Μονής Τατάρνας.

Η Εκκλησία και η κοινωνία της Ευρυτανίας, χάνουν έναν Ποιμενάρχη με σπουδαίο έργο και σημαντική προσφορά στον άνθρωπο μέσα από το φιλανθρωπικό και κοινωνικό του έργο.

Θερμά συλλυπητήρια στην Εκκλησία κ στους οικείους του».