Την έγκρισή της έδωσε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου για την οριστική παραλαβή του έργου «Βελτίωση εγκαταστάσεων Κλειστού  Κολυμβητηρίου Καρπενησίου» του Δήμου Καρπενησίου προϋπολογισμού    240.000,00€ με ανάδοχο την εταιρεία Μπουρνάζος Α-Τζογάνης.

Να θυμίσουμε  ότι το συμφωνητικό της εργολαβίας υπογράφηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2017. Η επιτροπή παραλαβής έκανε τον έλεγχο των εργασιών που  εκτελέστηκαν, διαπίστωσε ότι οι αναγραφόμενες ποσότητες στην τελική επιμέτρηση του έργου στα ΠΠΑΕ και στα επιμετρητικά φύλλα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Μετά από αυτά παραλαμβάνει ποσοτικά και στο σύνολό τους τις εργασίες.

Η επιτροπή Παραλαβής αφού έλαβε υπόψη τους ελέγχους που έγιναν στο έργο, τα συμβατικά τεύχη του έργου και τις εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες και μετά από έλεγχο και προσεκτική μακροσκοπική εξέταση που πραγματοποίησε  στο μέτρο του εφικτού των εμφανών στοιχείων του έργου, διαπίστωσε  ότι ποιοτικής  άποψης οι εργασίες  στο σύνολό τους εκτελέστηκαν  σύμφωνα με την σύμβαση  και τις Τεχνικές Προδιαγραφές  και ως εκ τούτου παραλαμβάνει  το έργο  ποιοτικά στο σύνολό του.