Ορίστηκαν από την Περιφέρεια το κόστος και ο αριθμός για τις άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

0
2852

6 οι άδειες για την Ευρυτανία

Η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που πραγματοποιήθηκε στα Καμένα Βούρλα, προχώρησε στον καθορισμό  του ύψους του καταβαλλόμενου τέλους για τις άδειες πωλητών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου που θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2018, καθώς και στον καθορισμό του ανώτατου αριθμού αδειών παραγωγών πωλητών που μπορούν να διατίθενται για την άσκηση πλανόδιου εμπορίου σε παραγωγούς για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2018.

Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε κου Ιωάννη Καρνάβα καθώς και τις προτάσεις-εξηγήσεις των παριστάμενων υπηρεσιακών που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα:

  1. Το ύψος του ετήσιου καταβαλλόμενου τέλους για τις άδειες πωλητών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου που θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 2018 να ανέρχεται στο ποσό των εξήντα(60) ευρώ

 

  1. Ο ανώτατος αριθμός αδειών παραγωγών πωλητών που μπορούν να διατίθενται για την άσκηση πλανόδιου εμπορίου σε παραγωγούς για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το έτος 2018 καθορίζεται ανά Περιφερειακή Ενότητα ως ακολούθως:
  2. Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ – 29
  3. Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ – 52
  4. Π.Ε ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ – 6
  5. Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – 35
  6. Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ – 7
  7. ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ – 6

ΣΥΝΟΛΟ       –  135

Επί του θέματος η Επιτροπή αποφάσισε ότι οι ανωτέρω άδειες θα διατίθενται ανά Π.Ε. από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Π.Ε. που θα αναλαμβάνουν την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών. Τις άδειες άλλων Περιφερειών θα αναλαμβάνει να διεκπεραιώνει η Δ/νση Δια Βίου Μάθησης , Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού της Π.Σ.Ε.