Στον ορισμό της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του προχώρησε ο Δήμος Καρπενησίου σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου. Η επιτροπή αυτή αποτελείται από εννέα (9) μέλη, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εξ αυτών, τα δύο (2) μέλη είναι μέλη του δημοτικού συμβουλίου, το ένα (1) υπάλληλος του Δήμου ή της Κοινωφελούς Επιχείρησής του και τα υπόλοιπα έξι (6) μέλη είναι ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι φορέων της τοπικής κοινωνίας. Ο πρόεδρος και ο γραμματέας της επιτροπής εκλέγονται από τα μέλη της. Ως πρόεδρος εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος. Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η ιδιότητα του προέδρου της επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης με αυτή του αντιδημάρχου ή προέδρου άλλη επιτροπής του Δήμου. Ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ορίζονται η Κονιαβίτη Ευδοξία Δημοτική Σύμβουλος – Σβερώνης Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος, ο Σώκος Γεώργιος –  Καρβέλης Γεώργιος Δημοτικοί Σύμβουλοι,  Τσάμπρας Χρήστος Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ευρυτανίας – Σταλίκας Δημήτριος Μέλος Επιμελητηρίου Ευρυτανίας, Παπαδοπούλου Σπυριδούλα Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου – Μαυραγάννης Ιωάννης Μέλος Εμπορικού Συλλόγου, Τσατσάς Ιωάννης ιδιώτης με εμπειρία σε θέματα τουρισμού – Χούπας ΔημοσθένηςΕκπρόσωπος Εργατικού Κέντρου, Φλέγκα Σοφία  Εκπρόσωπος Ένωσης Ξενοδόχων Ευρυτανίας – Χονδρός ΘεόδωροςΠρόεδροςΈνωσης Ξενοδόχων Ευρυτανίας, Δημητρακοπούλου  Δήμητρα ιδιώτης με εμπειρία σε θέματα τουρισμού – Αρώνης Ιωάννης ιδιώτης με εμπειρία σε θέματα τουρισμού, Νάτσης Πύρρος ιδιώτης με εμπειρία σε θέματα τουρισμού – Αλαφροπάτης Κωv/νος ιδιώτης με εμπειρία σε θέματα τουρισμού,  Υπάλληλος δήμου / ή Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπάλληλος δήμου / ή Κοινωφελούς Επιχείρησης που θα οριστούν με απόφαση Δημάρχου. Η συμμετοχή στη επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη. Στα μέλη της επιτροπής καταβάλλονται έξοδα κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης για τυχόν μετακίνησή τους στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για της ανάγκες του έργου της επιτροπής, το ύψος των οποίων καθορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των δημοσίων υπαλλήλων. 

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γκορόγιας Δημήτριος μεταξύ άλλων είπε: «Ο Δήμος πρέπει να επανεξετάσει τους προγραμματικούς του στόχους, υποχρεούται στο σχέδιο του για ανάπτυξη να συμπεριλάβει όλους τους κλάδους παραγωγής και απασχόλησης με ισόρροπες παρεμβάσεις σε επιτροπές, σε προγράμματα, χρηματοδότηση, υποστήριξη, προβολή και ανάδειξη. Για όλους τους παραπάνω λόγους διαφωνούμε με τη λογική που θέτει η συγκρότηση Επιτροπής Τουρισμού όλως ιδιαιτέρως σε σχέση με τους άλλους τομείς παραγωγής και απασχόλησης και ψηφίζουμελευκό στα πρόσωπα που προτείνονται».