Στον ορισμό του οριστικού αναδόχου προέβη η Οικονομική Επιτροπή Δήμου
Καρπενησίου, ύστερα από τη διεξαγωγή του μειοδοτικού διαγωνισμού για την
υπηρεσία με τίτλο: “Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Καρπενησίου (2022-
2024)” προϋπολογισμού 139.953,47€,συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η Επιτροπή ανακηρύσσει οριστικό ανάδοχο της ανωτέρω σύμβασης για τις
ομάδες Α’ και Γ’ τον οικονομικό φορέα ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ
με ποσοστό έκπτωσης 27%, διότι η προσφορά ήταν πλήρης αφού
συμπεριελάμβανε το σύνολο των εγγράφων και γενικά πληροφοριών όπως
προβλέπονταν στη διακήρυξη. Οι ομάδες στις οποίες κηρύχθηκε ανάδοχος
αφορούν Ομάδα Α: Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων Αθλητικού Κέντρου
συμβατικού ποσού 45.440,76 € χωρίς ΦΠΑ και Ομάδα Β: Απομάκρυνση
αυτοφυούς βλάστησης σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου του
Δήμου Καρπενησίου συμβατικού ποσού 13.332,14 € χωρίς ΦΠΑ.