Ο ΕΦΚΑ προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια υγρών καυσίμων και στην Ευρυτανία

0
1655

Η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. διενεργεί διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων του Ε.Φ.Κ.Α. και των συστεγαζόμενων Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, των ΔΥΠΕ και του ΠΕΔΥ για όλη την επικράτεια, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρυτανίας, και την προμήθεια καυσίμων κίνησης για τα Υπηρεσιακά οχήματα και μοτοποδήλατα του ΕΦΚΑ, για τα έτη 2019 και 2020, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της ισχύουσας μέσης λιανικής τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης και της αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου diesel κίνησης, της περιοχής (νομού) που παραδίδεται, έτσι όπως παρουσιάζεται στο παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Οικονομίας, και Ανάπτυξης συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.529.200,00€ πλέον ΦΠΑ και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν σχετικές προσφορές.

Οι συμμετέχοντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα (δηλαδή για μία ή περισσότερες Διευθύνσεις, Υποκαταστήματα) και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας εκάστης Υπηρεσίας με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr