Παράταση μίσθωσης του κτιρίου για το Ινστιτούτο Δημιουργικής Απασχόλησης στον Άγιο Νικόλαο

2073

Με αφορμή την λήξη της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου το Ινστιτούτο Δημιουργικής Απασχόλησης με την από 9-11-2018 εισήγησή του ζητά από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπενησίου την παράτασή της. Αναλυτικότερα, το συγκεκριμένο Ινστιτούτο που είναι αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα το Βόλο, στις 18/11/2013 μίσθωσε μετά από δημοπρασία ένα δημοτικό ακίνητο στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου του Δήμου Καρπενησίου. Η μίσθωση είχε διάρκεια πέντε (5) έτη και λήγει στις 18/11/2018.  Το μηνιαίο μίσθωμα σήμερα είναι 256,38€. Σήμερα, σύμφωνα με την τροποποίηση του Νόμου η μίσθωση ισχύει για δώδεκα (12) έτη ακόμα και αν έχει συμφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο. Επιπλέον, η μισθώτρια εταιρεία δεν έχει ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές προς το δήμο και τηρεί τους όρους της αρχικής σύμβασης. Το μίσθωμα θεωρείται ικανοποιητικό με τα σημερινά δεδομένα και κανείς άλλος δεν έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για το ανωτέρω ακίνητο.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ύστερα από διαλογική συζήτηση του σώματος του ΔΣ Καρπενησίου, έγινε δεκτή η αίτηση της εταιρείας «Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης» και θα ισχύσει παράταση της σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου στην Τ. Κ. Αγίου Νικολάου έως τη συμπλήρωση δωδεκαετίας από την αρχική μίσθωση, ήτοι από 19/11/2018 έως 18/11/2025.