Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του, αποφασίζει ομόφωνα, ότι εγκρίνει την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της αρχικής σύμβασης για τα ΤΕΒΑ.

Ο εισηγητής του 19ου θέματος της ημερήσιας διάταξης κ. Ιωάννης Περγαντάς, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριμνας, έθεσε υπόψη του σώματος ότι με περιεχόμενο την τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης: «Κατανομή προϋπολογισμού για τη χρηματοδοτική περίοδο 2018-2019, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)» την παράταση του φυσικού αντικειμένου των πράξεων των ΚΣ ΠΕ Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φωκίδας έως την 30η.09.2023.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, «Η αναθέτουσα αρχή δύναται να παρατείνει μονομερώς την ισχύ της σύμβασης με τους ίδιους όρους, με συνακόλουθη αύξηση του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου αυτής σε ποσοστό έως και 50% της σύμβασης, με αντίστοιχη εκτιμώμενη αξία έως και 691.137,55 ευρώ άνευ ΦΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει χρηματικό υπόλοιπο της πράξης

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη υλοποίησης του Ε.Π. ΤΕΒΑ και την συνέχιση της παροχής βοήθειας προς τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ των Κοιν Συμπράξεων Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, εγκρίνει τον πίνακα της επιτροπής όπου αποτυπώνονται οι αλλαγές σύμφωνα με την αναπροσαρμογή βάσει του δικαιώματος της προαίρεσης. Την έγκριση παράτασης της σύμβασης μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2023.