Παράταση της σύμβασης για τη συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων από την ΠΕ Ευρυτανίας

7976

Η ΠΕ Ευρυτανίας προχώρησε στην παράταση της σύμβασης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017», με συμβατική αξία τις 10.260,00 € ( συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.).

Στις 29 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας την οποία εκπροσωπεί νόμιμα ο Αντιπεριφερειάρχης κ Αριστείδης Τασιός, υπέγραψε στο Καρπενήσι, σύμβαση με την εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΑΚΙΤΣΑΣ», με έδρα στο Καρπενήσι.

Η σύμβαση υπογράφηκε με βάση την 29-12-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2019)» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης του πίνακα υποέργων του έργου, την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίνει τις δαπάνες του υποέργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017», την από 13-10-2017 απόφαση συγκρότησης επιτροπής τεχνικής επιθεώρησης οχημάτων-μηχανημάτων, παραλαβής υπηρεσιών και γενικά πάσης φύσεως υλικών και καυσίμων των οχημάτων, προμήθειας άλατος, ασφαλτομίγματος, χρώματος διαγραμμίσεως οδών και αντανακλαστικών σφαιριδίων καθώς και κάθε άλλο υλικό που απαιτείται για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, καθώς και την από 13-11-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία κατακυρώνεται ως τελικός μειοδότης ο ανάδοχος του έργου.

Η χρονική παράταση της σύμβασης για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017», με τους ίδιους συμβατικούς όρους στον Ανάδοχο «ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΑΚΙΤΣΑΣ» για τα είδη που αναφέρονται στην παραπάνω σύμβαση και όχι πέραν της 27-4-2018 για το ποσό των 8.274,19 € χωρίς ΦΠΑ (10.260,00 € με ΦΠΑ).