Σύμφωνα με την από 29-11-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων εγκρίθηκε η παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Βίνιανης, Δ.Ε. Φραγκίστας, Δ.Ε. Ασπροποτάμου και Δ.Ε. Απεραντίων, λόγω  ελλείψει Τεχνικής Υπηρεσίας, η επίβλεψη του έργου -πόσο δε μάλλον η υλοποίησή του-, επί του παρόντος καθίσταται ανέφικτη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έγγραφο της εταιρείας”Δρόσος Τ. – Ζησιμόπουλος Δ. Ε.Ε.”που αφορά το έργο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Βίνιανης, Δ.Ε. Φραγκίστας, Δ.Ε. Ασπροποτάμου και Δ.Ε. Απεραντίων» η ίδια η εταιρεία απέστειλε αίτησηγια την παράταση περαίωσης των εργασιών αυτού που υλοποιείται σε δύο (2) φάσεις με πλάνο – χρονοδιάγραμμα του έργου έως το τέλος του 2020. Παρόλα αυτά η περαίωση του έργου λογίζεται ζωτικής σημασίας για τους δημότες του Δήμου μας, καθώς θα εξασφαλίσει την ομαλή πρόσβαση και την αναγκαία προσπελασιμότητα των κτηνοτρόφων στα κατά τόπους ποιμνιοστάσια.