Παρατείνεται το έργο για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων του Κολυμβητηρίου Καρπενησίου

0
4622

Μέχρι αρχές Νοεμβρίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπενησίου ομόφωνα αποφάσισε υπέρ της χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» στο Δήμο Καρπενησίου.
Η ημερομηνία παράτασης είναι η 9η/11/2018, με ανάδοχο την “ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Α. – ΤΖΟΓΑΝΗΣ Δ. Ο.Ε. δ.τ. ΕΓΕΚΑ Ο.Ε.”, για να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να τακτοποιηθεί οικονομικά η εργολαβία.
Ο αντιδήμαρχος κ. Βονόρτας Δημήτριος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών-Τμήμα Τεχνικών έργων η οποία αναφέρει ότι η μελέτη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» συντάχθηκε από την υπηρεσία και θεωρήθηκε αρμοδίως στις 13/02/2017, ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 240.000,00€ με ΦΠΑ.
Το συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου υπογράφηκε στις 11-09 -2017 για συνολικό ποσό 110.400,00 € με Φ.Π.Α. και με προθεσμία περαίωσης των εργασιών 12 μηνών μέχρι την 11–09–2018.
Η παράταση δόθηκε λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση του αναδόχου, ο οποίος αιτείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου 1 (ένα) μήνα έως την 9/11/2018 «για την πλήρη αποπεράτωση και παράδοση του έργου», λόγω του ότι κατά την περίοδο από Δεκέμβριο 2017 – Απρίλιο 2018 επικράτησαν στην περιοχή δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις) και δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν εργασίες. Για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου απομένει 1 μήνας και η επίβλεψη εισηγείται υπέρ της χορήγησης της υπόψη παράτασης προθεσμίας.