Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ περιλαμβάνει όλες τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που θα κάνουν οι ασφαλισμένοι με τον e-ΕΦΚΑ μέσα από το efka.gov.gr τον μήνα Ιούνιο.

Ειδικότερα, στην απόφαση περιλαμβάνονται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές των ασφαλισμένων με τον e-ΕΦΚΑ που θα γίνονται με την χρήση κωδικών taxis όπως η χορήγηση βεβαίωσης υποβολής απογραφικής δήλωσης που απαιτείται για την έναρξη δραστηριότητας, η βεβαίωση που απαιτείται για τη Δήλωση Μεταβολής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ, η βεβαίωση προϋπηρεσίας σε ασφαλισμένους μισθωτούς, η έκδοση Αποδεικτικών Ασφαλιστικής Ενημερότητας μέσω διαδικτύου και η υποβολή Απογραφικού Δελτίου μέσω Διαδικτύου.

Όλες οι βεβαιώσεις θα εκδίδονται σε ένα μήνα μέσω χρήσης ηλεκτρονικής υπηρεσίας στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ.

Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. πιστοποιεί τους Φορείς, τις Υπηρεσίες καθώς και λοιπούς φορείς και υπηρεσίες του δημοσίου οι οποίοι δικαιούνται να υποβάλλουν αιτήματα μέσω διαδικτυακού τόπου του Φορέα και να λαμβάνουν Αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας και τις βεβαιώσεις της παρούσας που αφορούν τους συναλλασσόμενους με αυτούς.