Την έγκρισή της στο αίτημα του Δήμου Καρπενησίου έδωσε η Οικονομική Επιτροπή για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με ειδικότητες: ΤΕ Βρεφονηπιοκόμου και ΥΕ Βοηθού Τραπεζοκόμου, για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου.

Το αίτημα αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022-2023», (πρώην Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής).

Οι ανωτέρω προσλήψεις δεν υπάγονται στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2023, καθώς οι προσλήψεις αυτές γίνονται με γνώμονα τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων και τα voucher που χορηγεί ο Δήμος Καρπενησίου, που εν προκειμένω είναι προσαυξημένα κατά είκοσι (20) επιπλέον, σε συνδυασμό με την υφιστάμενη κατάσταση σε προσωπικό τόσο παιδαγωγικό όσο και στο μαγειρείο του παιδικού σταθμού. Η ανωτέρω πρόσληψη μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ θα είναι διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως την λήξη του σχολικού έτους 2022-2023 (31-7-2023) της, με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον κριθεί απαραίτητο έως τη λήξη του προγράμματος. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με ποσό19.700€ και με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» με ποσό 4.941,00€.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε μετά τη βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Καρπενησίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι υπάρχουν πιστώσεις.