Προκήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια τροφίμων σε μαθητικές εστίες και παιδικό σταθμό στα Άγραφα

2527

Συνοπτικό Διαγωνισμό θα διενεργήσει ο Δήμος Αγράφων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τις ομάδες αρτοποιείου, παντοπωλείου, ζαχαροπλαστικής και γάλακτος και βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης για τις ομάδες κατεψυγμένων, κρεοπωλείου και ελαιόλαδου, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ, ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 72.742,60€ (με το ΦΠΑ).

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Δυτ. Φραγκίστας στις 27 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Γραφείο Προμηθειών στον 1ο όροφο, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 26/11/2018 και ώρα 15:00 μ.μ.  ή  να την καταθέσουν ενώπιον της επιτροπής την 27/11/2018 και ώρα 10:00π.μ. στο δημοτικό κτίριο Δ.Ε. Δυτικής Φραγκίστας του Δήμου Αγράφων, επί της οδού Δυτική Φραγκίστα, Τ.Κ. 36071.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

Οι προσφορές θα  συνταχθούν  στην ελληνική γλώσσα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων Διακήρυξης και της σχετικής Μελέτης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών, του Τμ. Οικον. Υπηρεσιών, στη Δυτ. Φραγκίστα, τηλ: 2237351124.

Το πλήρες κείμενο της  Διακήρυξης και η Περίληψή της, θα αναρτηθούν   στην  ιστοσελίδα του Δήμου , στη δ/νση  www.arafa.gr (Διαγωνισμοί Προμηθειών/Έργων). Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ την 13/11/2018 και θα παραμείνει αναρτημένο για 12 ημέρες μέχρι την 26/11/2018 ημερομηνία υποβολής των προσφορών.