Προκηρύσσεται ο διαγωνισμός 4,12 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αγράφων

3140

Σύμφωνα με την 22-3-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγράφων εγκρίθηκε το έργο με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (Οδοφωτισμός) με εξοικονόμησή ενέργειας στο Δήμο Αγράφων». Ο Δήμος Αγράφων στοχεύοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας των συστημάτων ηλεκτροφωτισμού του αναζητά συνεχώς λύσεις, με σκοπό να συμβάλλει με τον δικό του τρόπο στην ‘’ανακούφιση’’ του πλανήτη και στην μείωση των εξόδων του φωτισμού κοινοχρήστων χώρων του Δήμου. Για τους λόγους αυτούς ο Δήμος Αγράφων προχωρά στην διακήρυξη του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με θέμα την ενεργειακή αναβάθμιση. Ο Δήμος προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης προσφοράς και από πλευράς βέλτιστης σχέσης Ποιότητας – Τιμής, προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Αγράφων». Η εκτιμώμενη αξία της ΣΠΥ για την παροχή των Υπηρεσιών, ανέρχεται στο ποσό των 4.117.435,13 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Το σύνολο της προσδιοριζόμενης δαπάνης για την αποπληρωμή της Ενεργειακής Αναβάθμισης, καλύπτεται απολύτως από τα εφαρμοζόμενα Τέλη Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου. Από το ποσό εξοικονόμησης της Ενεργειακής Κατανάλωσης θα καλύπτονται οι αμοιβές του Αναδόχου, ενώ οι τιμές έχουν υπολογιστεί με έτος βάσης Ενεργειακής Κατανάλωσης το 2016 και τιμή KWh: 0,14963 € για το αντίστοιχο έτος και το σύνολο της Συμβατικής Περιόδου.
Σε ό,τι αφορά την υφιστάμενη κατάσταση των υποδομών Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), αυτές περιλαμβάνουν 6.791 Φωτιστικά Σώματα & Λαμπτήρες και αφορούν το βασικό οδικό δίκτυο, τις πλατείες, τους δρόμους και τις εισόδους του Δήμου Αγράφων. Σύμφωνα με τον Δήμο Αγράφων ‘’οι βασικές υποδομές βρίσκονται σε μη ικανοποιητική κατάσταση, συντηρούνται οριακά από τις τεχνικές υπηρεσίες, βρίσκονται στο προσδόκιμο ζωής τους, και δεν καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών με βάση τα ισχύοντα πρότυπα και προδιαγραφές’’. Η κατανάλωση ενέργειας στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων, αποτελεί το σημαντικότερο τμήμα της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης του Δήμου. Το ανωτέρω ποσοστό κρίνεται υψηλό, σαν ενεργειακή κατανάλωση και για το λόγο αυτό επιλέγεται η συνολική αναβάθμιση των συστημάτων, παράλληλα με την εξοικονόμηση πόρων η οποία και προορίζεται να την καλύψει σε μεγάλο βαθμό.