Προμήθεια άλατος αποχιονισμού για τον Δήμο Αγράφων

1992
Snow plow

Τα πρώτα χιόνια έπεσαν στα βουνά των Αγράφων, μετά από την έντονη κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών, γι’ αυτό και ο εν λόγω Δήμος επιθυμεί να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για τυχόν επιδείνωση του καιρού. Μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια άλατος, η οποία αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, την προμήθεια ανέλαβε ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  έναντι του ποσού των 6.390,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς  7.923,60 €. Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα  καλυφθεί από ιδίους πόρους καθώς έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους.  Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών,  ορίζεται το διάστημα των 20 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή  και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν οι ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών.