Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δακτυλογράφηση – απομαγνητοφώνηση εξέδωσε ο Δήμος Καρπενησίου

2452

Μέχρι 1η Φεβρουαρίου οι κατάθεση δικαιολογητικών

Με σχετική απόφαση ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Νίκος Σουλιώτης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν υποβάλουν την αίτησή τους για την παροχή υπηρεσίας «Απομαγνητοφώνηση -δακτυλογράφηση “κατά λέξει” των συνεδριάσεων Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2019» ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.000,00€ με Φ.Π.Α. Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στην οδό Ν. Τσιαμπούλα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν προσφορά μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο στον Δήμο Καρπενησίου έως και την 1 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
Στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για την αρ.πρωτ.:1611πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την «Απομαγνητοφώνηση -δακτυλογράφηση “κατά λέξει” των συνεδριάσεων Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2019»

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ότι η επιχείρηση δεν τελεί σε πτώχευση
5. Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/1986

Επισημαίνεται ότι:
Ο ενδεικτικός αριθμός συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ανά έτος είναι είκοσι (20) συνεδριάσεις κατά μέσο όρο και η ενδεικτική διάρκεια κάθε συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου είναι κατά μέσο όρο τέσσερις (4) ώρες.