Την προμήθεια σωλήνων ύδρευσης και άρδευσης για τον εμπλουτισμό δεξαμενών του Δήμου Αγράφων (Πυροπροστασία) αποφάσισε ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης, με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες του Δήμου του σε θέματα πυροπροστασίας.

Για το λόγο αυτό ο Δήμαρχος αναθέτει την εκτέλεση της υπηρεσίας στον Τάτση Χρήστο«Υδραυλικά –Καλοριφέρ -Εμειροτέχνης» συνολικού ποσού 31.132,68 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν  κατά την ημέρα της διενέργειας  της υπηρεσίας, εκτός του Φ.Π.Α.  που βαρύνει  το Δήμο. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.