Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Οδών Δήμου Αγράφων  Έτους 2022» προκηρύσσει ο Δήμος Αγράφων προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ (24%). Το έργο ανήκει στη κατηγορία οδοποιία και περιλαμβάνει εργασίες ασφαλτικών έργων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας δημοτικών οδών του Δήμου Αγράφων σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή.

Αναλυτικότερα, το παρόν έργο περιλαμβάνει εργασίες ασφαλτόστρωσης για την συντήρηση του δημοτικού οδικού δικτύου σεμήκος2.500 μ. περίπου. Στόχος της παρούσας εργολαβίας είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας σε αυτά τα τμήματα του δημοτικού οδικού δικτύου που παρουσιάζουν μεγάλες φθορές και επικινδυνότητα. Οι εργασίες αφορούν: Εργασίες ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης (σε τμήμα υπάρχουσας τσιμεντόστρωσης), καθώς και εργασίες ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,05 μ σε μήκος περίπου 2500μ.

Οι δρόμοι που θα συντηρηθούν είναι:

1.Τμήμα εντός οικισμού Λεπιανών (από διασταύρωση ρέμα Μηλιά προς καφενείο Γεωργαλή και στη βρύση Πλατάνια στην είσοδο του οικισμού Λεπιανών) συνολικού μήκους 450,00 μέτρων περίπου.

2.Τμήμα εντός οικισμού Μεταξάδων Τ.Κ. Πρασιάς από πλατεία-Αγία Παρασκευή- διασταύρωση με επαρχιακό δρόμο Πρασιάς-Κέδρων συνολικού μήκους 200,00 μέτρων περίπου.

3.Τμήμα εντός οικισμού Τοπολιάνων προς οικίες Νταβαρίνου Δ. και Νταβαρίνου Γ. συνολικού μήκους 150,00μέτρων περίπου.

4.Τμήμα εντός οικισμού Ραπτοπούλου προς οικία Ευαγγελοδήμου Ιωάννη, από Παναγία προς ΑγίαΤριάδα, προς οικία Πιπέρα, προς οικία Παπαδήμου Θεοφάνη και τμήμα προς Παναγία Κάτω Ραπτοπούλου συνολικού μήκους 1500,00 μέτρων περίπου.

5.Τμήμα οδικού δικτύου εντός οικισμού Κέδρων από πλατεία προς δρόμο προς Σάτο συνολικού μήκους 200,00μέτρων περίπου.

Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Αγράφων. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι διακόσιες πενήντα (250) ημέρες. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.225,81€ και ισχύ τουλάχιστον δέκα μηνών (10) και τριάντα (30) ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Κύριο κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ.. Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή, με ευθύνη του οικονομικού φορέα οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.