Συντήρηση καυστήρων για τα κτίρια του Δήμου Καρπενησίου

0
1353

Ο Δήμος Καρπενησίου κατόπιν των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης έγκρισης, δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στη Διαύγεια προτίθεται να προβεί στην συντήρηση και επισκευή καυστήρων εγκαταστάσεων θέρμανσης σε κτίρια του Δήμου. Για τον λόγο αυτό προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου.

Καταληκτική ημερομηνία και κριτήρια

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται νακαταθέσουν κλειστό φάκελο με οικονομική προσφορά, αφού λάβουν υπόψη τη σχετική μελέτη, στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και τις 21 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της υπηρεσίας.

Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την αρ. πρωτ.: 2794/15-02-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια την                                 «Συντήρηση καυστήρων εγκαταστάσεων θέρμανσης σε κτίρια του Δήμου»

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις, ενώ ο  ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο. Δεν δίδεται κανενός είδους προκαταβολή. Η συνολική αξία της υπηρεσίας θα εξοφληθεί στον ανάδοχο κατά 100% μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας , και εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου και εφόσον προσκομιστούν τα νόμιμα δικαιολογητικά

Η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τους περί προμηθειών του Δημοσίου Νόμους και διατάξεις καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών, όπως αυτές ισχύουν.