Τα υδραυλικά των κτιρίων της σε όλη την Ευρυτανία επισκευάζει η Αστυνομία

4176

Έως 30 Νοεμβρίου οι προσφορές


Η ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Ευρυτανίας προτίθεται να  προβεί σε εργασίες επισκευής έκτακτων υδραυλικών βλαβών των κτιρίων των αστυνοµικών υπηρεσιών (διαρροή στις τουαλέτες του κτιρίου ∆.Α. Ευρυτανίας όπου συστεγάζονται το Α.Τ. Καρπενησίου, Τ.Α. Καρπενησίου και Επιτελείο ∆.Α. Ευρυτανίας, επισκευή υδραυλικής βλάβης στους νιπτήρες των τουαλετών του Α.Τ. Αγράφων, Α.Σ. Φουρνά και Α.Σ. Προυσού,  επισκευή υδραυλικής βλάβης στις τουαλέτες των κρατητηρίων του Α.Τ. Καρπενησίου), µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο την χαµηλότερη τιµή. Η συνολική εγκριθείσα πίστωση ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00 €) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και κρατήσεων.

Οι ενδιαφερόµενοι, μπορούν να προβούν στην υποβολή προσφορών έως την 30 -11-2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00, στο Γραφείο Μερικής ∆ιαχείρισης της ∆ιεύθυνσής, Εθνικής Αντιστάσεως 9 –Καρπενήσι, 1ος όροφος. Οι προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα θα είναι εκπρόθεσµες, και θα επιστρέφονται χωρίς να αξιολογηθούν από την υπηρεσία. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από αρµόδια επιτροπή που ορίσθηκε µε απόφαση του ∆/ντη της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ευρυτανίας. Οι κατατιθέµενες προσφορές πρέπει να είναι σαφείς και να εµφαίνεται σε αυτές η προσφερόµενη τιµή, ολογράφως και αριθµητικός.

Η πληρωµή της δαπάνης θα γίνει µε χρηµατικό ένταλµα που θα εκδοθεί, µετά από έλεγχο, στο όνοµα του δικαιούχου και δια της αρµοδίας ∆.Ο.Υ.

Πληροφορίες, παρέχονται από το Γραφείο ∆ιαχείρισης της Υπηρεσίας, κάθε εργάσιµη ηµέρα, από 08.00 π.µ. – 14.30 µ.µ. (τηλ. 2237089159, fax: 2237022233).