Συνολικός Προϋπολογισμός 13,18 εκατ. €

Στην κατάρτιση του Τεχνικού του Προγράμματος προχώρησε ο Δήμος Αγράφων για το έτος 2021, το οποίο συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, και με βάση τον πραγματικό τεχνικό, οικονομικό και χρονικό προγραμματισμό. Η κατάρτιση του προγράμματος έγινε μετά την επεξεργασία όλων των στοιχείων και την ιεράρχηση αναγκών τόσο από το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους του Δήμου Αγράφων, το οποίο μαζί με τον προϋπολογισμό θα αποτελέσει το βασικότερο εργαλείο για την εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη του Δήμου, αλλά και των οικονομικών δεσμεύσεων για τον προγραμματισμό του2020. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια, καθώς και τα Διοικητικά Συμβούλια των Συνδέσμων οφείλουν, δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους, να αποφασίζουν για το ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα που περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν και που η δαπάνη τους πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα κάθε είδους έσοδα του προϋπολογισμού. Η δαπάνη για κάθε έργο υπολογίζεται κατά προσέγγιση, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες ή άλλα στοιχεία. Σύμφωνα με τη σύνοψη του Τεχνικού Προγράμματος 2021 τα γενικά έργα (συνεχιζόμενα και νέα) ανέρχονται στο ποσό των 9.907.067,57€, οι μελέτες του Δήμου Αγράφων στο ποσό των 317.427,00 €, τα συνεχιζόμενα έργα (παλαιά ΣΑΤΑ) στο ποσό των 1.340.176,15 €, ενώ τα νέα έργα του Δήμου (ΣΑΤΑ 2020-2021) ανέρχονται στο ποσό των 1.615.000,00 €. Επομένως ο συνολικός προϋπολογισμός του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 ανέρχεται στο ποσό των 13.179.670,70 €.

Τα νέα έργα Δήμου Αγράφων

Τα νέα έργα που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Αγράφων για το έτος 2021 πρόκειται για βελτιώσεις υποδομών και εσωτερική οδοποιία στην Δ.Ε. Αγράφων συνολικής δαπάνης 321.500,00 €, στην Δ.Ε. Απεραντίων συνολικού ποσού443.500,00 €, στην Δ.Ε. Ασπροποτάμου ποσού 382.000,00 €, στην Δ.Ε. Βίνιανης ποσού 235.000,00 € και στην Δ.Ε. Φραγκίστας συνολικού ποσού  233.000,00 €.