Την τροποποίηση της αριθμ.πρωτ.: 6825/13-09-2021 σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων με σκοπό την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων.

Συγκεκριμένα αποφάσισε την μεταφορά του ποσού 35.000,00 € από τον ΚΑ 30-6641.001 στον ΚΑ 20-6641. χωρίς αυτή η μεταφορά να επιφέρει οποιαδήποτε υπέρβαση στα λίτρα και στο συνολικό ποσό της σύμβασης, όπως επίσης και να μην θίγεται σε μεγάλο βαθμό η αρχή της ανταποδοτικότητας της αντίστοιχης υπηρεσίας προμήθειας καυσίμων.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Χρήστος Δημητρόπουλος, εισηγούμενος το θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της επιτροπής τα εξής:

Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 6825/13-09-2021 σύμβαση ανατέθηκε στην ανάδοχο Αθανασία Γκιόλια η προμήθεια καυσίμων του Δήμου Αγράφων για τρία έτη. Η μελέτη της Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σύμβασης προέβλεψε για το έτος 2022 στον ΚΑ 30-6641.001 ποσό 156.000,00 € (Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων) από τα οποία χρησιμοποιήθηκαν μέχρι σήμερα 34.768,22€ ενώ στον ΚΑ 20-6641. (Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων) ποσό 30.000,00 από τα οποία έχουν κοπεί μέχρι σήμερα παραστατικά δαπανών ποσού 18.164,17€.

Κατά τη διαδικασία της παρακολούθησης της σύμβασης λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν σήμερα, οι οποίες επέφεραν πολύ μεγάλη αύξηση των τιμών στα καύσιμα, διαπιστώθηκε ότι οι ανάγκες της υπηρεσίας ήταν περισσότερες στον ΚΑ 20-6641 (Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων) και για αυτό προτείνουμε για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου την μεταφορά του ποσού 35.000,00 € από τον ΚΑ 30-6641.001 στον ΚΑ 20-6641 χωρίς αυτή η μεταφορά να επιφέρει οποιαδήποτε υπέρβαση στα λίτρα και στο συνολικό ποσό της σύμβασης, όπως επίσης και να μην θίγεται σε μεγάλο βαθμό η αρχή της ανταποδοτικότητας της αντίστοιχης υπηρεσίας.