Τη Χαρτογράφηση των πηγών και υδροµαστεύσεων ολόκληρου του ∆ήµου αποφάσισαν τα Άγραφα

4326

 Την έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία με τίτλο «Χαρτογράφηση πηγών και υδρομαστεύσεων Δήμου Αγράφων» αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Αγράφων του τρέχοντος έτους και ειδικότερα στον Κ.Α. 25- 7413.001 έχει προβλεφθεί υπάρχουσα πίστωση ύψους 20.000,00€, για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο «Χαρτογράφηση πηγών και υδρομαστεύσεων Δήμου Αγράφων». Σύμφωνα με μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως αυτή επισυνάπτεται το κόστος της εν λόγω υπηρεσίας προϋπολογίζεται στο ποσό των 24.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το υπόλοιπο ποσό των 4.800,00€, θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2018.

Η ως άνω παροχή υπηρεσίας, έχει ως σκοπό την καταγραφή όλων των πηγών του Δήμου, για να διερευνηθεί λεπτομερώς το δυναμικό τους με τελικό στόχο την πρόταση συγκεκριμένων μέτρων εκμετάλλευσης των πηγών αυτών για ύδρευση των οικισμών του Δήμου και ενδεχομένως άρδευση.

Αυτή θα περιλαμβάνει :

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΗΓΩΝ

 • Προπαρασκευαστική εργασία γραφείου για την ετοιμασία των χαρτογραφικών υποβάθρων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.
 • Καταγραφή πηγών με GPS, μέτρηση παροχής σε τέσσερα διαφορετικά χρονικά διαστήματα.
 • Μέτρηση επιτόπου φυσικοχημικών παραμέτρων (Θερμοκρασία, Ph, Αγωγιμότητα).
 • Καταγραφή των υδρομαστεύσεων. Γεωλογικό σκαρίφημα ανάπτυξης πηγών.
 • Τεύχος με υδρογεωλογική ερμηνεία ανάπτυξης πηγών.
 • Χαρτογραφική απεικόνιση των συλλεχθέντων στοιχείων σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών σε τοπογραφικό υπόβαθρο 1:5000.

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΗΓΩΝ

Επιλογή πηγών για τη σύνταξη φακέλων και υποβολή στην Δ/νση Υδάτων για άδεια χρήσης νερού πηγών. Ο φάκελος κάθε πηγής θα περιλαμβάνει:

 • Αίτηση – δήλωση
 • Χάρτης με συντεταγμένες πηγής
 • Παραχώρηση από Δασαρχείο αν απαιτείται (αίτημα για παραχώρηση χρήσης γης)
 • Βεβαίωση Δήμου για υφιστάμενες χρήσεις νερού
 • Υδρογεωλογική μελέτη
 • Έγκριση Δημοτικού Συμβουλίου για υποβολή των φακέλων

Σχετικά με την υποβολή φακέλων για άδεια χρήσης νερού θα περιλαμβάνονται φάκελοι για 30 πηγές για τους μεγαλύτερους οικισμούς.

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την πραγματοποίηση της δαπάνης και την διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού έτους 2017 και όρισε τρόπο εκτέλεσης την διαδικασία της απευθείας ανάθεση.