Την έγκρισή του έδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του κοινοτικού κτιρίου της Τ.Κ Λεπιανών, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, για την κάλυψη των υπηρεσιακών της αναγκών, με χρονική ισχύ μέχρι το τέλος της παρούσας δημοτικής αρχής, ήτοι έως 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε μετά από αίτημα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας- Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, με σκοπό την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της και συγκεκριμένα για θέματα διοικητικής μέριμνας αλλά και ως χώρο αποθήκευσης υλικών και μέσων. Στόχος της ΠΕ Ευρυτανίας είναι η δημιουργία ενός χώρου που θα συμβάλει στον καλύτερο συντονισμό και στην αμεσότερη αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν στην Δυτική Ευρυτανία.

Η παραχώρηση του κτιρίου αυτού θα γίνει με τους εξής όρους: Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της μορφής χρήσης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου Αγράφων. Η ΠΕ Ευρυτανίας δικαιούται να διαμορφώσει και να διακοσμήσει το παραχωρούμενο ακίνητο, σύμφωνα με τις ανάγκες και την επιθυμία του, υπό την προϋπόθεση ότι δε θα προβεί σε ουσιώδεις μεταβολές της μορφής του ακινήτου, από τις οποίες μπορεί να θιγεί η στατικότητα και η αντοχή του κτιρίου. Οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκληθεί από τις τροποποιήσεις αυτές, βαρύνει την ΠΕ Ευρυτανίας. Μετά την λήξη της παραχώρησης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνει αυτή, η ΠΕ Ευρυτανίας υποχρεούται να αποχωρήσει από το ακίνητο και να το παραδώσει στην ίδια ακριβώς κατάσταση με αυτήν που το παρέλαβε. Η ΠΕ Ευρυτανίας είναι υποχρεωμένη να κάνει καλή χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου, να μην προξενεί ζημίες σ’ αυτό και να επισκευάζει όσες προξενούνται από ενέργεια των υπαλλήλων της. Οι δαπάνες ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και οι υπέρ τρίτων συνεισπραττόμενες με τα παραπάνω τιμολόγια εισφορές, βαρύνουν εξ ́ ολοκλήρου τον χρήστη –Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας/ ΠΕ Ευρυτανίας. Η μη έγκαιρη πληρωμή τους συνιστά λόγο ανάκλησης της απόφασης.

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου δικαιούται να έχει πρόσβαση στο κτίριο, να ελέγχει την ορθή τήρηση των όρων παραχώρησης. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσης παραχώρησης μπορεί να γίνει μόνο με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.