Στην πρόσληψη τριών Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με ωριαία αποζημίωση προβαίνει ο Δήμος Καρπενησίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» περιόδου 2020-2021. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους οκτώ μήνες. Οι δύο θέσεις απαιτούν πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής, ενώ η τρίτη θέση απαιτεί πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού με ειδικότητα ειδική Φυσική Αγωγή της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής. Έως 9 Νοεμβρίου οι αιτήσεις Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες ήτοι από 29 Οκτωβρίου 2020 έως και 9 Νοεμβρίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την αίτησή τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: grammateia@0716.syzefxis.gov.gr ,είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στης γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:Δήμος Καρπενησίου, Ύδρας 6, Τ.Κ. 36100, Καρπενήσι, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού,υπ’όψιν κας Φουρλιά (τηλ. Επικοινωνίας: 2237 3 50044).Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης και του εντύπου της αίτησης θα γίνει στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου (http://www.karpenisi.gr).