Στην προμήθεια τριών μεταλλικών δεξαμενών ύδρευσης 50m3 για τις ανάγκες ύδρευσής του προχωρά ο Δήμος Αγράφων.

Ως ανάδοχος για την εκτέλεση της υπηρεσίας ορίζεται η εταιρεία AQUASTAR ΑΒΕΕ «Συστήματα διαχείρισης υδάτινων πόρων και τεχνολογίας προστασίας του περιβάλλοντος» συνολικού ποσού 32.736.00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της υπηρεσίας, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο.

Η προμήθεια των συγκεκριμένων δεξαμενών πρόκειται να δώσει λύση σε σημαντικά προβλήματα ύδρευσης του Δήμου και προορίζονται οι δύο για Κουστέσα Βραγγιανών και Λιθοχώρι.

Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.