Τριετή άδεια για αγώνες μπάσκετ στο Αθλητικό Κέντρο Καρπενησίου έδωσε ο Δήμος

2721

Σύμφωνα με την από 16-7-2019 απόφαση του Δημάρχου Καρπενησίου κ. Νίκου Σουλιώτη εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης “Κλειστό γυµναστήριο’’ Καρπενησίου επί του αθλητικού κέντρου Καρπενησίου κατηγορίας ∆ για αγώνες ή προπονήσεις στα αθλήµατα καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης και επιδείξεις πολεµικών τεχνών. Η άδεια ισχύει για τρία (3) έτη. Ο υπεύθυνος φορέας για την λειτουργία της κάθε αθλητικής εγκατάστασης και τα σωµατεία, υποχρεούται: να φροντίσει, να οριστεί και να εφαρµοστεί συγκεκριµένο πρόγραµµα καθαριότητας του οποίου θα ελέγχεται η απόδοση και να φροντίσει για την εκπαίδευση προσωπικού σχετικά µε τη σωστή χρήση του ιατροφαρµακευτικού εξοπλισµού, τη χορήγηση πρώτων βοηθειών και το σωµατείο θα πρέπει να αναλαµβάνει την ευθύνη για την πλήρωση του ιατρείου και την αναπλήρωση των βασικών µέσων και υλικών άµεσης βοήθειας, όπως επίσης, ο ιατροφαρµακευτικός εξοπλισµός θα πρέπει να βρίσκεται σε ανεξάρτητο χώρο που θα στεγάζει το ιατρείο και θα πρέπει να είναι άµεσα προσβάσιµος. Να πραγµατοποιεί τακτικά, ενηµέρωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου για πραγµατογνωµοσύνη βλαβών εγκαταστάσεων. Ακόμη, ένα µήνα πριν τη λήξη της άδειας λειτουργίας κάθε αθλητικής εγκατάστασης, να υποβληθεί δήλωση ότι δεν έχουν µεταβληθεί οι συνθήκες και πως η οµάδα που αγωνίζεται στην εγκατάσταση δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία. Η άδεια λειτουργίας δεν υποκαθιστά ούτε απαλλάσσει από την υποχρέωση έκδοσης τυχόν αδειών ή εγκρίσεων από άλλους φορείς που τυχόν απαιτούνται ή θα απαιτηθούν και µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε και µε την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγησή της µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση.