Υπερωριακό Συνεργείο υπαλλήλων συγκροτεί η ΠΕ Ευρυτανίας

5206

Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές, άµεσες, έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που παρουσιάζονται για την αντιµετώπιση των οποίων οι υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας επιβάλλεται να απασχολούνται υπερωριακά στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων των υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας, αποφάσισε τη συγκρότηση συνεργείου παροχής µε αποζηµίωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για το µήνα Ιούνιο 2018 αποτελούµενο από συνολικά τριάντα εννέα 39 υπαλλήλους.

Συγκεκριμένα οι υπάλληλοι από:

  1. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων: α) για την υλοποίηση του έργου της πολιτικής προστασίας όπως την πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών όπως πυρκαγιές, πληµµύρες, κατολισθήσεις, άρση καταπτώσεων, επούλωση φθορών του οδικού δικτύου, αποκατάσταση στηθαίων, πινακίδων, διαγραµµίσεων κ.λπ. που προκαλούνται λόγω των µεγάλων βραχωδών πρανών και του έντονου τοπογραφικού ανάγλυφου της περιοχής µας και σε συνδυασµό µε τα έντονα και ταχέως εξελισσόµενα καιρικά φαινόµενα που προκύπτουν ανά τακτά χρονικά διαστήµατα ως αποτέλεσµα του ορεινού χαρακτήρα της περιοχής µε σκοπό την προστασία της ζωής και την περιουσία των συµπολιτών µας, β) για την σύνταξη µελετών δηµοσίων έργων, πρωτοκόλλων θεοµηνιών και την διεκπεραίωση αυτών εντός συγκεκριµένων προθεσµιών, γ) για τη συµµετοχή των προαναφερόµενων υπαλλήλων σε επιτροπές εισήγησης για αδειοδοτήσεις σε επαγγελµατικές δραστηριότητες του νοµού µας.
  2. ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής: α) για τον εµβολιασµό βοοειδών για την οζώδη δερµατίτιδα, β) για το πρόγραµµα φυµατίωσης βοοειδών, γ) για τον εµβολιασµό βοοειδών µε Rev 1 (βουκέλλωση βοοειδών), δ) για τον εµβολιασµό αιγοπροβάτων µε Rev 1 (βουκέλλωση αιγοπροβάτων), ε) για την ενηµέρωση αρχείου: αιτήσεων σφαγείων, προστίµων σύµφωνα µε το νόµο 4235/2014, µηνιαίας εποπτείας µελιταίου πυρετού, δηλώσεων– αιτήσεων έγκρισης αγοράς ενωτίων, µεταβολών ζωικού κεφαλαίου, κτηνοτρόφων στα πλαίσια εµβολιασµού και ορολογικού ελέγχου εκτροφής, δράσης 11.1.1 βιολογική Γεωργία, ζώντων ζώων (TRACES), δράσης 11.1.2 βιολογική Κτηνοτροφία, δράσης 3.1 απειλούµενες αυτόχθονες φυλές, αδειοδότησης σταυλικών εγκαταστάσεων, έκδοσης και θεώρησης µελισσοκοµικών βιβλιαρίων, δράσης 3.1 εξοπλισµού για τη διευκόλυνση µετακίνησης µελισσοσµηνών, υποµέτρου 6.1 νέοι αγρότες 2016-2017, µέτρων 1.1.2 του Π.Α.Α. 2007-2013 νέων αγροτών, έκδοσης- µεταβίβασης – θεώρησης αντιγράφων – αντικατάστασης αδειών κυκλοφορίας γεωργικών µηχανηµάτων, έκδοσης- δελτίων ταξινόµησης –εγκρίσεων –απογραφής –εκθέσεων δοκιµής λειτουργικότητας – βεβαιώσεων διαγραφής – µετεγγραφής – οριστικής διαγραφής- γεωργικών µηχανηµάτων, χορήγησης θεώρησης αντικατάστασης αδειών οδήγησης γεωργικών µηχανηµάτων και αρχείου πτυχίων χειριστών γεωργικών µηχανηµάτων, στ) για την ενηµέρωση: φακέλου απεσταλµένων δειγµάτων για ΜΣΕ, του Οργανωµένου Πληροφορικού Συστήµατος ΟΠΣ ζώων και εκτροφών, ατοµικών φακέλων µελισσοκόµων, ζ) για τη διενέργεια ελέγχων: εγκαταστάσεων τροφίµων ζωικής προέλευσης- αστυκτηνιατρικούς ελέγχους, σταυλικών εγκαταστάσεων µελισσοσµηνών, φυτουγειονοµικών ελέγχων, η) για την εφαρµογή του προγράµµατος λύσσας κ.λπ.
  3. Τµήµα Πολιτικής Προστασίας: α) για τον συντονισµό και την επίβλεψη του έργου του αποχιονισµού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ευρυτανίας, β) για τον συντονισµό και την επίβλεψη του έργου της αποκατάστασης φθορών του οδοστρώµατος στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ευρυτανίας, γ) για τον συντονισµό και την επίβλεψη του έργου της άρσης καταπτώσεων από το οδόστρωµα µετά από έντονες χιονοπτώσεις, βροχοπτώσεις και πληµµύρες, δ) για τον συντονισµό και την επίβλεψη του έργου καθαρισµού του οδοστρώµατος και της µεταφοράς του υλικού όπου υπάρχουν κατολισθητικά φαινόµενα ώστε να αποκατασταθεί η οµαλή κυκλοφορία των οχηµάτων, ε) για τον συντονισµό και την επίβλεψη του έργου καθαρισµού της κοίτης των ρεµάτων για την αποφυγή πληµµυρικών φαινοµένων. 4. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη: για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την υποβοήθηση του έργου του Αντιπεριφερειάρχη σε περιπτώσεις που προκύπτουν εκτάκτως σε θέµατα διεθνών σχέσεων, επιχειρηµατικότητας και τουριστικής ανάπτυξης.