Συνεργασία Δήμου Αγράφων με ΑΜΚΕ για την ανάδειξη των Αγράφων

Μία σημαντική συνεργασία πρόκειται να ξεκινήσει μεταξύ του Δήμου Αγράφων και της μη κερδοσκοπικής σύμπραξης ΑΜΚΕ με την επωνυμία «TRACE YOUR ECO», η οποία εδράζεται στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικότερα, ο υπεύθυνος γραφείου και συντονιστής προγραμμάτων τον κ. Στέλιος Τσιαλίκης, κάλεσε το Δήμο Αγράφων σε σύμπραξη, με σκοπό την συμμετοχή στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2020».Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος “Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες” ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύριο € και εντάσσεται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις.

Το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί ανά έργο δαπάνες έως του ποσού των 50.000 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εν λόγω συνεργασία εντάσσεται στα πλαίσια της ειδικής πρόσκλησης, η οποία καλεί συμπράξεις με επικεφαλής μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα (ΑΜΚΕ, ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ, Κοινωφελή ιδρύματα στην Ελλάδα) και συμπράττοντα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενα από το Ελληνικό Δημόσιο (πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, Οργανισμούς Τοπ. Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών κ.α.), με σκοπό την ενίσχυση έργων και δράσεων σε θέματα περιβάλλοντος και ειδικότερα σε αντικείμενα που αφορούν: α) στην κλιματική αλλαγή, β) στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, γ) στην αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και δ) στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας, στο θεματικό πεδίο της Κλιματικής Αλλαγής. Τα χρηματοδοτούμενα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών, με έναρξη το συντομότερο 1 Ιουλίου 2021 και το αργότερο μέχρι 1 Οκτωβρίου 2021.

Οι δράσεις στο Δήμο Αγράφων

Ειδικότερα το πλαίσιο της προτεινόμενης σύμπραξης, εντοπίζεται κυρίως στο θεματικό πεδίο «Προστασία του φυσικού Περιβάλλοντος». Η δράση θα περιλαμβάνει: τη διοργάνωση περιβαλλοντικής εκδήλωσης ευρωπαϊκού και τουριστικού ενδιαφέροντος, Ημερίδα, ευαισθητοποίηση – εκπαίδευση, δράσεις πολιτών, περιήγηση επισκεπτών κ.α., συναφείς δράσεις που θα λάβουν χώρα εντός των ορίων του Δήμου Αγράφων. Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων, στην προαναφερόμενη πρόσκληση, είναι η 31η Μαρτίου 2021, χρόνος οριακός για την από κοινού ωρίμανση της πρότασης. Τονίζεται επίσης το γεγονός ότι η πρόσκληση της ΑΜΚΕ- “«TRACE YOUR ECO-ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ » ” είναι η μοναδική που υποβλήθηκε στον Δήμο. Ο Δήμος με τη συνεργασία αυτή θα συμβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, στην υιοθέτηση από την τοπική κοινωνία μιας νέας παιδείας γνώσης και βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της καινοτομίας, καθώς και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.