Χλωρίωση των δεξαμενών & χημική εξέταση του νερού για το Δήμο Καρπενησίου

0
1215

Στη χλωρίωση και στη χημική εξέταση νερού των του πρόκειται να προχωρήσει σύντομα ο Δήμος Καρπενησίου και για το λόγο αυτό αναζητά ανάδοχο που θα αναλάβει το έργο αυτό, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συνολικά 23.287,20€.Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά και για τις δυο ομάδες Α&Β ή ξεχωριστά ανά ομάδα.
Έως 26 Ιουλίου η κατάθεση προσφοράς
Η κατάθεση της προσφοράς θα γίνεται σε κλειστό φάκελοο οποίος θα φέρει τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου, στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και τις 26 Ιουλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 μ.μ. τις εργάσιμες μέρες και ώρες της υπηρεσίας. Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για την αρ.πρωτ.: 10723/22.7.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
«Χλωρίωση και χημική εξέταση νερού δεξαμενών Δήμου Καρπενησίου»
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/1986, πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας και πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου.
Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρετε η τιμή των υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ καθώς και το ΦΠΑ που αναλογεί στις υπηρεσίες.
Η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τους περί προμηθειών του Δημοσίου Νόμους και διατάξεις καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών, όπως αυτές ισχύουν.