Στη συντήρηση όλων των αντλιοστασίων προβαίνει ο Δήμος Αγράφων, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία αυτών για την αποφυγή μελλοντικών βλαβών που θα επιφέρουν προβλήματα στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Ειδικότερα, με απόφαση του Δημάρχου Αγράφων Αλέξη Καρδαμπίκη εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας για την προσφορά που αφορά τη «Συντήρηση και αποκατάσταση αντλιοστασίων Δήμου Αγράφων» και αναθέτει την εκτέλεση αυτής, αντί ποσού των 30.000,00 € με ΦΠΑ 24% στον Θεόδωρο Μπάρκα του Πέτρου “Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.”.

Η συντήρηση αφορά τα αντλιοστάσια των Επινιανών, Νέου Αργυρίου, Δρυμώνα, Δαφνούλα, Τοπολιάνων, Λογγιτσίου, Βίνιανης, Κοψέικα, Ανατολικής Φραγκίστας, Κερασοχωρίου, Επισκοπής, Τσούκας, Αγ. Γεωργίου, Μαραθιά, Αμίριανης, Δυτικής Φραγκίστας και Κρυονερίου. Η δαπάνη που προκαλείται από την ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους. Ως εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται το διάστημα του ενός (1) έτους. Ωστόσο η υπηρεσία ενδέχεται να απαιτήσει περαιτέρω χρονικό διάστημα για τη διεκπεραίωσή της ή και λιγότερο, ανάλογα με την πρόοδο εργασιών συντήρησης των αντλιοστασίων και την ενασχόληση του αναδόχου.

Η πληρωμή του ανωτέρω συμβατικού ποσού θα διενεργηθεί με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής και την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή, προσκομίζοντας τα νόμιμα δικαιολογητικά.