Ξεκινά ο διαγωνισμός

Ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Καρπενησίου με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών, για την ανάδειξη αναδόχου και την εκτέλεσης της προμήθεια και τοποθέτησης εξοπλισμού για την ανάπλαση και αναβάθμιση 33 παιδικών χαρών του Δήμου Καρπενησίου. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 1.098.021,92 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 885.501,55 € – ΦΠΑ: 212.520,37€).

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Δήμου Καρπενησίου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Καρπενησίου.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών, δαπέδων ασφαλείας, άμμου/ βοτσάλου κατάλληλης κοκκομετρίας και αστικού εξοπλισμού για την πλήρη αναβάθμιση 33 υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Καρπενησίου. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την επόμενη υπογραφής της. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού δέκα επτά χιλιάδων επτακοσίων δέκα ευρώ και τριών λεπτών 17.710,03 ευρώ.

Έως τέλη Οκτώβρη οι προσφορές

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 31 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:00 μμ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, τις 3 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.