Ξεκινά ο διαγωνισμός

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό προκηρύσσει ο Δήμος Αγράφων για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Αγράφων, Περιφερειακής Ενότητας που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020» προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ µε ΦΠΑ (24%). Το έργο ανήκει στη κατηγορία Οδοποιία και περιλαμβάνειτην αποκατάσταση των ζημιών του οδικού δικτύου σε μήκος 1.300,00 μέτρων περίπου στην Κουστέσα και στα Βραγγιανά. Το έργο θα εκτελεστεί στην Τ.Κ. Βραγγιανών Δ.Ε. Αγράφων Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι οι τριακόσιες πενήντα (350) ημέρες. Κύριο κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε κατηγορία έργων Οδοποιίας.

Έως 8 Ιουνίου οι προσφορές

Ημερομηνία λήξης των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 και ώρα 10 π.μ., ενώ ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 10 π.μ. Και σε αυτό το διαγωνισμό οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ. Ελεύθερη, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, προσφέρεται στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.agrafa.gr