1.500 ευρώ για προμήθεια χρωμάτων στα Άγραφα

0
2556

Σύμφωνα με την από 9-4-2019 απόφαση του Δημάρχου Αγράφων κ. Μπαμπαλή Θεόδωρου εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές αναθέτουν την εκτέλεση της προμήθειας με θέμα «Προμήθεια χρωμάτων», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου Αγράφων, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. Ως ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο Μπουμπουρής Χρήστος έναντι του ποσού των 1204,90 ευρώ, επί πλέον ΦΠΑ 24% και σύνολο προσφοράς 1494,08 €. Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από τους ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό των εξόδων του τρέχοντος έτους. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, ορίζεται το διάστημα των 40 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή των τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών.