Σύμφωνα με την από 9/12/2019 απόφαση του Δημάρχου Καρπενησίου κ. Νίκου Σουλιώτη, εγκρίθηκε η προμήθεια κάδων απορριμμάτων με ανάθεση της προμήθειας από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.έναντι του ποσού των 9.907,60€. Να θυμίσουμε ότι οι περισσότεροι κάδοι του Δήμου Καρπενησίου έχουν αγοραστεί πριν μια τουλάχιστον δεκαετία, ως αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να έχουν υποστεί σημαντικές φθορές, ενώ σε κάποιες περιοχές να υπάρχει έλλειψη  αυτών. Η  πληρωμή  του  συμβατικού  ποσού  θα  γίνει  με  την  έκδοση  χρηματικού  εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον πάροχο και την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών