100.000 ευρώ δίνει ο Δήμος στην ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ

2723

Αντίθετη η αντιπολίτευση

Συμμετοχή ύψους 100.000 ευρώ του Δήμου Καρπενησίου στην ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ, ψηφίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Η αντιδήμαρχος Καρπενησίου, Κονιαβίτη Ευδοξία, εισηγούμενη το θέμα ανέφερε ότι θα πρέπει να γίνει η ψήφιση της πίστωσης “Συμμετοχή του Δήμου στην ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ” ποσού 100.000,00€ για τη στήριξη της Επιχείρησης Πολιτισμού του Δήμου.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό συμβούλιο ή ο Δήμαρχος. Με την 409/2017 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου μας οικ. έτους 2018. Από την Οικονομική Υπηρεσία έχει δοθεί σχέδιο απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της παρακάτω δαπάνης σε βάρος του παρακάτω κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού έτους 2018 ως εξής: 902/15-6-2018 00-6738.001 Συμμετοχή του Δήμου στην ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ 100.000,00

Ο αντιπρόεδρος κ. Σταμάτης Ιωάννης και το μέλος της οικονομικής επιτροπής κ.Παπαδογούλας Παναγιώτης δήλωσαν “παρόντες” στο θέμα αυτό.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η οικονομική επιτροπή κατά πλειοψηφία ενέκρινε και ψήφισε την διάθεση της πίστωσης, ενώ η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Οικονομική Υπηρεσία για τις περαιτέρω ενέργειες.