141.000 ευρώ για αποκατάσταση βλαβών στο μουσείο Κορυσχάδων

0
1799

Με την 23-4-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανακηρύχθηκε ομόφωνα για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών από υγρασία στο κτίριο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων», προϋπολογισμού 141.000,00€ (70.500,00€ (με το ΦΠΑ) ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 70.500,00€ (με το ΦΠΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) ως προσωρινός ανάδοχος η Εταιρεία «ΑΝΤΑΙΟΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ»,  με ποσοστό έκπτωσης 40,78 %, διότι η υποβληθείσα προσφορά κρίθηκε ικανοποιητική και συμφέρουσα. Η ανάδειξη του αναδόχου αποφασίστηκε ύστερα από ηλεκτρονικό διαγωνισμό που διενήργησε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου. Περίληψη της διακήρυξης του Δημάρχου Καρπενησίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου στις  22-02-2019.Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβηκε, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο  των δικαιολογητικών συμμετοχής, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Παράλληλα, η  Επιτροπή, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του πρακτικού της, επικοινώνησεμε τους εκδότες πουαναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες απορρίφθηκαν για λόγους που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που δεν δηλώθηκε αν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους. Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στην τεχνική Υπηρεσία, για τις περαιτέρω ενέργειες.