Ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός προκηρύχθηκε για την εκτέλεση του έργου: ‘’Βελτίωση οδικού δικτύου Διπόταμα – Καστανούλα” προϋπολογισμού 150.000,00€. Η Επιτροπή που αποτελούνταν από τον Δημήτριο Μπαμπαλή υπάλληλο ΤΥ. του Δήμου Καρπενησίου, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ως πρόεδρο, τον Παναγιώτη Καράμπελα υπάλληλο ΤΥ. του Δήμου Καρπενησίου, Μηχανολόγο μηχανικό Π.Ε. και τον Γεώργιο Παπαϊωάννου υπάλληλο ΤΥ. του Δήμου Καρπενησίου και Πολιτικό μηχανικό Π.Ε. ανακήρυξε ως προσωρινό ανάδοχο την Εταιρεία ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. & ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε., με ποσοστό έκπτωσης 50,67%. Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε υπέρ της κατακύρωσης της σύμβασης για την εκτέλεση του παραπάνω έργου, με την εν λόγω εταιρεία επειδή τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και ήταν σύμφωνα με τα όσα δηλώθηκαν.