1,6 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Καρπενησίου

1918

Την ένταξη της Πράξης «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Δήμου Καρπενησίου» προϋπολογισμού 1.598.335,48 € στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπενησίου. Να θυμίσουμε ότι η προτεινόμενη πράξη αφορά στην αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης σε τμήμα της πόλης του Καρπενησίου της Δ.Ε. Καρπενησίου του Δήμου Καρπενησίου καθώς και στην προμήθεια και εγκατάσταση φίλτρων διύλισης, αυτοκαθαριζόμενων σε δύο βασικές θέσεις του συστήματος διανομής ύδρευσης. Επίσης θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου και παρακολούθησης της θολότητας του νερού καθώς και δοσιμετρικών αντλιών χλωρίωσης. Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου  Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους τουΠρογράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών. Συγκεκριμένα, το δάνειο αυτό αποτελείται κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ποσό € 1.198.751,6 ενώ κατά 25% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων, ποσό € 399.583,87. Η διάρκεια εξόφλησής του είναι δεκαπέντε έτη.