165.000 για ανάπλαση της Γέφυρας “Καμάρα” Δομιανών

0
1057

Σύμφωνα με την 8-10-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε του από 24-9-2019, 2oυ πρακτικού, ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την κατακύρωση της σύμβασης κατασκευής του έργου «Ανάπλαση Γέφυρας “Καμάρα” Δομιανών και Περιβάλλοντος χώρου» προϋπολογισμού 165.000,00 € (με ΦΠΑ) και συμφωνεί με το περιεχόμενο αυτού. Αποφασίστηκε επίσης, η κατακύρωση της σύμβασης για την εκτέλεση του παραπάνω έργου, με ανάδοχο την Εταιρεία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΥΣ. ΤΡΑΝΤΟΣ Ο.Ε», με ποσοστό έκπτωσης 40,54%..», επειδή τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά ήταν σύμφωνα με την διακήρυξη. Αναλυτικότερα, στο Καρπενήσι, την 24η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου, οδός Ύδρας αρ.6, Προφήτης Ηλίας, συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Δήμου Καρπενησίου αποτελούμενη από τους :Δημήτριο Μπαμπαλή Υπάλληλος ΤΥ. του Δήμου Καρπενησίου, Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ ως πρόεδρος, Βασίλειο Φακίτσα,Υπάλληλος Δ/νσης Τεχν. Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας. Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε. ως μέλος και Δημήτριο Κεφαλά, Υπάλληλος ΤΥ. του Δήμου Καρπενησίου, Γεωπόνος Π.Ε. ως μέλος προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε για την εκτέλεση του εν λόγω έργου. Ύστερα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών ανέδειξαν ως ανάδοχο για το έργο αυτό την εταιρεία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΝΤΟΣ & ΟΔΥΣ. ΤΡΑΝΤΟΣ ΟΕ».