Στην πρόσληψη εποχικού προσωπικού προχώρησε η ΠΕ Ευρυτανίας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών. Οι συμβάσεις υπεγράφησαν από δεκαεπτά προσληφθέντες και θα έχουν διάρκεια 2 μηνών.

Οι συμβάσεις υπεγράφησαν στο Καρπενήσι, στις 31-12–2019, μεταξύ του κ. Αριστείδη Τασιού, Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας και τους συμβασιούχους με τις οποίες προσλήφθηκαν για δύο (2) μήνες, με διάφορες ειδικότητες, στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Οι όροι πρόσληψης είναι οι εξής: 1. Τόπος παροχής εργασίας του προσλαμβανομένου συμφωνείται ρητά ότι είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, με έδρα το Καρπενήσι και αντικείμενο εργασίας η αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας. 2. Οι μηνιαίες αποδοχές του προσλαμβανομένου είναι οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Ν. 4354/2015. 3. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 31-12-2019 έως και 28-02-2020.

Ειδικότερα ο συμβασιούχος υποχρεούται: 1. Να εκτελεί τις εργασίες που του ανατίθενται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας στα πλαίσια της αντιμετώπισης κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας. 2. Να προσέρχεται ανελλιπώς στην εργασία, να καταβάλλει την προσήκουσα επιμέλεια για την εκτέλεση της εργασίας που θα του ανατίθεται από την Υπηρεσία.