Στην αποδοχή της χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγράφων ποσού 18.410,00 €, από συμπληρωματική κατανομή ΚΑΠ έτους 2022 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου.

Αναλυτικότερα, με έγγραφό του, το Υπουργείο Εσωτερικών, με θέμα «Συμπληρωματική κατανομή ποσού 14.000.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανώντων σχολείων τους» αποφάσισε τη χρηματοδότηση του Δήμου Αγράφων με το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ 18.410,00€, με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων του. Για την κατανομή του ανωτέρω χρηματικού ποσού λήφθησαν υπόψη δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την σχολική χρονιά 2019-2020 που αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, στον αριθμό των σχολείων και στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη, ενώ συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου. Στη συνέχεια η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, με απόφασή της, η οποία επικυρώθηκε με απόφαση όμοια του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων, αποφάσισαν η κατανομή των χρηματοδοτήσεων να γίνεται με ποσοστό 47% στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 53%στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατανομές.

Βάσει της απόφασης αυτής το ποσό των 18.410,00 ευρώ κατανέμεται ως εξής: Α/θμια Σχολική Επιτροπή: 8.652,70 ευρώ και Β/θμια Σχολική Επιτροπή: 9.757, 30 ευρώ. Το ανωτέρω ποσό θα αποδοθεί στους δικαιούχους Δήμους με χρηματική εντολή του ΥΠΕΣ προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.