188.000 ευρώ για αντιπλημμυρική προστασία Τ.Κ. Ασπροποτάμου

0
1498

Στην ανάδειξη αναδόχου προχώρησε ο Δήμος Καρπενησίου, ύστερα από την διενέργεια ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» στο Καρπενήσι στις 16 Απριλίου 2019.

Συγκεκριμένα, την έγκριση του από 16-4-2019, 2oυ πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού με θέμα «Πρακτικό 2ο ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την κατακύρωση της σύμβασης κατασκευής του έργου  «Αντιπλημμυρική προστασία ΤΚ Ασπροπύργου» συνολικού προϋπολογισμού 188.000,00 € (με 24 % ΦΠΑ) αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπενησίου. Ως ανάδοχος αναλαμβάνει η Εταιρεία «ΔΡΟΣΟΣ Τ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ε.Ε»,  με ποσοστό έκπτωσης 50,12 %, ύστερα από απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής που απαρτίζονταν από τους Δημήτριο Μπαμπαλή, Ιωάννα Νταλλή και Δημήτριο Τσελεπής, επειδή προσκόμισε τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην διακήρυξη, τα οποία κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και ήταν σύμφωνα  με την υπεύθυνη δήλωση.  Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών   για  τις περαιτέρω ενέργειες και στη συνέχεια θα σταλεί για έλεγχο στη Δ/νση Αποκεντρωμένης Δ/σης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας .