19.000 ευρώ για τη βελτίωση υποδομών Καλεσμένου και Παπαρουσίου

2230

Συνοπτικό διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Καρπενησίου για το έργο «Βελτίωση υποδομών Καλεσμένου και Παπαρουσίου», συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 19.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) (ΣΑΤΑ).Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων Οδοποιίας. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 01/08/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα της Περιφερειακής Ενότητας με βεβαίωση εγγραφής στην αντίστοιχη κατηγορία έργων και ποσού. Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου.