Τη εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων επιθυμεί να επιτύχει ο Δήμος Καρπενησίου και για το λόγο αυτό αναθέτει την υπηρεσία σε ιδιώτη κατάλληλα καταρτισμένο. Ειδικότερα, ο Δήμαρχος Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης αποφάσισε την εκτέλεση της υπηρεσίας να αναλάβει η επιχείρηση με την επωνυμία Αποστολόπουλος Γρηγόριος- Χημικός Μηχανικός, έναντι συνολικού ποσού 19.531,24 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το ποσό αυτό αφορά την εργασία πέντε (5) μηνών ενός Χημικού Μηχανικού (μετά του εξοπλισμού), ενός ηλεκτροτεχνίτη και ενός εργάτη. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. Στην σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν οι ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με την τεχνική έκθεση εκτέλεση της προς ανάθεση υπηρεσίας.