Έως 3 Ιουνίου οι προσφορές για το διαγωνισμό

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό προκηρύσσει ο Δήμος Αγράφων για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση του οδικού δικτύου Παλαιοκατούνα – Σύχνικο Αγράφων (Α ΦΑΣΗ)» προϋπολογισμού 200.000 ευρώ µε ΦΠΑ (24%). Το έργο ανήκει στην κατηγορία Οδοποιία και περιλαμβάνει την ασφαλτόστρωση του δρόμου σε μήκος 1.300 μέτρων περίπου από τον οικισμό Παλαιοκατούνας προς Σύχνικο (με αρχή εργασιών την  διασταύρωση προς Σύχνικο). Το έργο θα εκτελεστεί στην Τ.Κ.Παλαιοκατούνας Δ.Ε. Φραγκίστας. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι οι διακόσιες πενήντα (250) ημέρες. Κύριο κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε κατηγορία έργων Οδοποιίας.

Η εγγύηση και οι προσφορές

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.230,00€ και ισχύ τουλάχιστον έξι μήνες και τριάντα ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ως ημερομηνία λήξης των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021 και ώρα 10 π.μ., ενώ ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 και ώρα 10 π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.agrafa.gr